Slide background

VAŠI ZADACI SU NAŠI ZADACI

Slide background

NAŠE VREME JE VAŠE VREME

Slide background

VAŠ CILJ JE NAŠ CILJ

Slide background

NAŠE BITKE SU VAŠE POBEDE

Slide background

Šta radimo

Zahvaljujući širokom iskustvu stečenom u radu sa najvišim nivoima zakonodavne i izvršne vlasti, u nacionalnim političkim kampanjama, odnosima sa javnošću i medijima, ICP tim pomaže klijentima da ostvare svoje ciljeve kreiranjem i sprovođenjem strateških komunikacija i inicijativa usmerenih ka međunarodnoj, nacionalnoj ili specifičnoj uticajnoj javnosti.

Kreiranje šansi
Strateška komunikacija
Konsultantske usluge
Korporativni poslovi

Kreiranje šansi i rešavanje problema

Naš posao je da obezbedimo ostvarivanje ciljeva klijenata zastupajući njihove interese.

Za svakog klijenta kreiramo strategiju zasnovanu na našem poznavanju problema, ali i na razumevanju unutrašnjeg ustrojstva. Predlažući i primenjujući kreativna rešenja, proaktivno vodimo klijente kroz najčešće nejasne situacije, nastale usled promena u regulatornim procesima.

Razvijamo i primenjujemo komunikacijske strategije kojima se izaziva pažnja i inicira podrška različitih uticajnih grupa za ciljeve našeg klijenta.

Strateška komunikacija

ICP tim pomaže klijentima da postignu svoje ciljeve stvaranjem i implementacijom strateških komunikacija i inicijativa usmerenih na međunarodnu, nacionalnu ili specifičnu uticajnu javnost. Naš tim za strateške komunikacije ima bogato iskustvo u zastupanju međunarodnih i domaćih korporacija, državnih institucija, neprofitnih organizacija i pojedinaca. Klijentima pružamo širok spektar usluga:

• Organizovanje kratkoročnih i dugoročnih strateških komunikacijskih (multidisciplinarnih) kampanja;
• Razvoj tehnika i metoda komunikacije sa ciljnom grupom;
• Definisanje ciljeva komunikacije sa uticajnom javnošću (mediji, šira javnost, stručna javnost, finansijske institucije, lokalno društvo);
• PR usluge – eksterne, interne i krizne;
• Pristup medijima, medijsko planiranje i medija trening;
• Planiranje događaja i organizacija posebnih događaja;
• Marketing, oglašavanje i istraživanje;
• Kvalitativna i kvantitativna analiza press clippinga.

International Communications Partners tim uspešan je i u kriznim situacijama, koje zahtevaju hitnu podršku klijentima u suočavanju sa neočekivanim situacijama. Usluge kriznog komuniciranja mogu obuhvatiti sve, od razvoja efikasne strategije odgovora do, u određenim slučajevima, direktnog zastupanja klijenta pred medijima.

Konsultanstke usluge

Kao rezultat našeg velikog i snažnog iskustva stečenog u saradnji sa najvišim nivoima zakonodavnih i izvršnih vlasti, u nacionalnim političkim kampanjama, PR aktivnostima i medijima, pomažemo klijentima da postignu svoje ciljeve kroz širok spektar konsultantskih usluga:

• Istraživanje, analiza i prognoza ekonomskih, socijalnih i političkih kretanja u zemlji i regionu i konkurencije;
• Praćenje zakonodavnih aktivnosti u zemlji, sa analizom postojećih zakona ili predloga zakona, kao i mogućih konsekvenci koje bi njihovo usvajanje moglo prouzrokovati klijentima u njihovom poslovanju;
• Pravovremeno obaveštenje o promenama političkih i pravnih okolnosti i preporuka strategije odgovora na te promene;
• Kratkoročno i dugoročno strateško planiranje;
• Formiranje i održavanje mreže potrebne za realizaciju koncepta komunikacije (novinari, advokati, ekonomisti, eksperti, međunarodna udruženja, NVO);
• Organizovanje različitih strukturnih koalicija zainteresovanih za isti problem, definisanje odgovarajuće taktike i ostvarivanje cilja;
• Priprema klijenata za nastupe pred zvaničnim organima i institucijama;
• Upravljanje odnosima sa eksternim interesnim grupama u kriznim situacijama.

Korporativni poslovi

International Communications Partners tim sarađuje sa različitim uticajnim organizacijama i pojedincima, kao što su organizacije „think-tank“, nevladine organizacije, stručnjaci i mediji. Na taj način uspešno omogućavamo stvaranje svesti o potrebama klijenta i da se njegovi stavovi plasiraju u diskusijama na okruglim stolovima, konferencijama i svim ostalim debatama.

ICP posebnu pažnju posvećuje individualnim zahtevima i potrebama svakog klijenta. Da bismo postigli ciljane rezultate, posebno radimo sa svakim klijentom na:

• Kreiranju strategije komunikacije kojom se postižu ciljevi u zakonodavnoj i regulatornoj oblasti;
• Obezbeđivanju javne podrške i uključivanju zajednice u ostvarenje postavljenog cilja;
• Definisanju preciznog plana akcije;
• Sprovođenju strategije komunikacije od definisanja plana do njegove primene.