Slide background

VAŠI ZADACI SU NAŠI ZADACI

Slide background

NAŠE VREME JE VAŠE VREME

Slide background

VAŠ CILJ JE NAŠ CILJ

Slide background

NAŠE BITKE SU VAŠE POBEDE

Slide background

Šta radimo

Zahvaljujući širokom iskustvu stečenom u radu sa najvišim nivoima zakonodavne i izvršne vlasti, u nacionalnim političkim kampanjama, odnosima sa javnošću i medijima, ICP tim pomaže klijentima da ostvare svoje ciljeve kreiranjem i sprovođenjem strateških komunikacija i inicijativa usmerenih ka međunarodnoj, nacionalnoj ili specifičnoj uticajnoj javnosti.

Kreiranje šansi
Strateška komunikacija
Konsultantske usluge
Korporativni poslovi

Kreiranje šansi i rešavanje problema

Naš posao je da obezbedimo ostvarivanje ciljeva klijenata zastupajući njihove interese pred donosiocima odluka na različitim nivoima vlasti.

Predlažući i primenjujući kreativna rešenja, proaktivno vodimo klijente kroz najčešće nejasne situacije, nastale usled promena u regulatornim procesima.

Naše poznavanje unutrašnjeg ustrojstva i načina rada državnih organa i naša sposobnost da direktno komuniciramo sa donosiocima odluka, obezbeđuju da se glas naših klijenata čuje svuda gde je to potrebno.

International Communications Partners tim radi i sa drugim uticajnim organizacijama i pojedincima, kao što su ,,think-thank” organizacije, nevladine organizacije, eksperti u određenim oblastima i mediji. Na taj način uspešno omogućavamo stvaranje svesti o potrebama klijenata i da se njegovi stavovi plasiraju u diskusijama na okruglim stolovima, konferencijama i u svim drugim raspravama koje prethode donošenju propisa i drugih odluka.

Za svakog klijenta kreiramo strategiju zasnovanu na našem poznavanju problema, ali i na razumevanju politike i pozicije donosioca odluka.

Strateška komunikacija

Razvijamo i primenjujemo komunikacijske strategije kojima se izaziva pažnja i inicira podrška različitih uticajnih grupa za ciljeve našeg klijenta.

Pružamo klijentima širok spektar usluga neophodnih za postizanje njihovih ciljeva, uključujući kreiranje strategije razvoja, omogućavanje pristupa medijima i kreiranje plana medija, internet marketing, medijski trening, planiranje događaja i istraživanje.

Naš tim za strateške kominikacije ima bogato iskustvo u zastupanju međunarodnih i domaćih korporacija, državnih institucija, neprofitnih organizacija i pojedinaca. U interesu klijenata uspešno smo omogućili plasiranje određenih sadržaja u ključnim štampanim i elektronskim medijima. Svojim klijentima pomogli smo i u vođenju plaćenih medijskih kampanja i kreiranju internet sajtova.

Mehanizmi koji se mogu upotrebiti u procesu strateške komunikacije (pojedinačno ili u kombinaciji) su:
• Konsalting
• PR – eksterni, interni i krizni
• Advertajzing
• Nastup u javnosti
• Oglašavanje u medijima

International Communications Partners tim uspešan je i u kriznim situacijama, koje zahtevaju hitnu podršku klijentima u suočavanju sa neočekivanim izazovima. Usluge kriznog komuniciranja mogu obuhvatati sve, od razvoja efikasne strategije odgovora do, u određenim slučajevima, direktnog zastupanja klijenta pred medijima.

Konsultanstke usluge

International Communication Partners (ICP) se bavi pružanjem PR usluga, medijskim savetovanjem, razvojem strategije komunikacije za klijente, pravljenjem analiza tržišta, projekcija makroekonomskih i socijalnih trendova, sačinjavanjem analize konkurencije, razvojem tehnike i metode komunikacije sa ciljnom grupom. Kako bi ostvarili taj cilj, formirali smo tim iskusnih i obučenih eksperata da bi Vam uspešno pružili naše usluge.
Mi pomažemo našim klijentima da ispune svoje ciljeve tako što im pružamo širok spektar usluga iz našeg portfolija:

• Istraživanje i analiza ekonomskih, socijalnih i političkih kretanja u zemlji i regionu
• Praćenje zakonodavnih aktivnosti u zemlji, sa analizom postojećih zakona ili predloga zakona, kao i mogućih konsekvenci koje bi njihovo usvajanje moglo prouzrokovati klijentima u njihovom poslovanju
• Targetiranje organa odlučivanja, potencijalnih saveznika i protivnika koji bi mogli imati uticaj na proces odlučivanja nadležnih organa
• Targetiranje potencijalnih partnera, obezbeđivanje njihove podrške i motivisanje u preuzimanju inicijative kako bi se realizovao željeni ishod
• Formiranje koalicija sastavljenih od različitih struktura koji imaju isti cilj
• Pravljenje timova, definisanje odgovarajuće taktike kako bi se postigao cilj
• Upravljanje odnosima sa eksternim interesnim grupama u kriznim situacijama
• Kratkoročno i dugoročno strateško planiranje i koordinisanje PR i marketing aktivnostima
• Planiranje, implementacija i procena aktivnosti klijenata u komunikaciji
• Definisanje ciljeva komunikacije sa uticajnom javnoscu (mediji, šira javnost, stručna javnost, finansijske institucije, lokalno društvo)
• Zastupanje interesa klijenta pred zvaničnim državnim organima i institucijama
• Formiranje i održavanje mreže za realizaciju koncepta komunikacije (novinari, advokati, ekonomisti, stručnjaci za prostorno planiranje, međunarodna udruženja, NVO)
• Kvalitativne i kvantitativne analize najnovijih vesti iz medija
• Organizovanje javnih nastupa i pravljenje materijala za medije
• Organizovanje događaja
• Stalna procena svih aktivnosti

Takođe, nudimo i širok spektar strateških saveta i zastupanje interesa u odnosima sa svim važnim društvenim grupama i institucijama.

• Kratkoročno i dugoročno strateško planiranje zasnovano na istraživanju i analizi
domaćih i međunarodnih ekonomskih i političkih okolnosti i kretanja
• Monitoring zakonodavne i političke aktivnosti u zemlji
• Analiza zakonskih predloga i konsekvenci koje bi njihovo usvajanje moglo prouzrokovati
• Pravovremeno obaveštavanje o promenama političkih i pravnih okolnosti i preporuka strategije odgovora na te promene
• Pomoć u svim aspektima individualnog lobiranja, kao što je organizovanje ličnih lobističkih sastanaka i poseta
• Priprema klijenata za nastupe pred zvaničnim organima i institucijama
• Targetiranje potencijalnih saveznika (partnera), obezbeđivanje njihove podrške i motivacija njihovog učešća u inicijativama koje su od značaja za ostvarivanje postavljenog cilja klijenta
• Organizovanje koalicija različitih struktura zainteresovanih za isti problem
• Upravljanje odnosima sa eksternim interesnim grupama u kriznim situacijama
• Organizovanje kratkoročnih i dugoročnih strateških komunikacijskih (multidisciplinarnih) kampanja

Korporativni poslovi

Ne postoje dva u potpunosti ista poslovna modela, tako da ICP posebnu pažnju posvećuje individualnim potrebama svakog klijenta. Kako bismo postigli željene rezultate sa svakom kompanijom zasebno radimo na:

• kreiranju strategije komunikacije kojom se postižu ciljevi u zakonodavnoj i regulatornoj oblasti
• obezbeđivanju javne podrške i uključivanju zajednice u ostvarenje postavljenog cilja
• definisanju preciznog plana akcije i
• sprovođenju startegije komunikacije od definisanja plana do njegove primene.

Bez obzira na to da li Vam je potrebna pomoć u regulatornoj oblasti, obezbeđivanju partnerstva sa državom, razvoju kampanje kriznog upravljanja ili u unapređenju profila kompanije, ICP može da vam pomogne da taj cilj ostvarite.