International Communications Partners ICP

VAŠI ZADACI SU NAŠI ZADACI

Business colleagues working on a laptop

NAŠE VREME JE VAŠE VREME

slide-5

VAŠ CILJ JE NAŠ CILJ

slide-4

NAŠE BITKE SU VAŠE POBEDE

Konsultanstke usluge

International Communication Partners (ICP) se bavi pružanjem PR usluga, medijskim savetovanjem, razvojem strategije komunikacije za klijente, pravljenjem analiza tržišta, projekcija makroekonomskih i socijalnih trendova, sačinjavanjem analize konkurencije, razvojem tehnike i metode komunikacije sa ciljnom grupom. Kako bi ostvarili taj cilj, formirali smo tim iskusnih i obučenih eksperata da bi Vam uspešno pružili naše usluge.

Mi pomažemo našim klijentima da ispune svoje ciljeve tako što im pružamo širok spektar usluga iz našeg portfolija:

• Istraživanje i analiza ekonomskih, socijalnih i političkih kretanja u zemlji i regionu
• Praćenje zakonodavnih aktivnosti u zemlji, sa analizom postojećih zakona ili predloga zakona, kao i mogućih konsekvenci koje bi njihovo usvajanje moglo prouzrokovati klijentima u njihovom poslovanju
• Targetiranje organa odlučivanja, potencijalnih saveznika i protivnika koji bi mogli imati uticaj na proces odlučivanja nadležnih organa
• Targetiranje potencijalnih partnera, obezbeđivanje njihove podrške i motivisanje u preuzimanju inicijative kako bi se realizovao željeni ishod
• Formiranje koalicija sastavljenih od različitih struktura koji imaju isti cilj
• Pravljenje timova, definisanje odgovarajuće taktike kako bi se postigao cilj
• Upravljanje odnosima sa eksternim interesnim grupama u kriznim situacijama
• Kratkoročno i dugoročno strateško planiranje i koordinisanje PR i marketing aktivnostima
• Planiranje, implementacija i procena aktivnosti klijenata u komunikaciji
• Definisanje ciljeva komunikacije sa uticajnom javnoscu (mediji, šira javnost, stručna javnost, finansijske institucije, lokalno društvo)
• Zastupanje interesa klijenta pred zvaničnim državnim organima i institucijama
• Formiranje i održavanje mreže za realizaciju koncepta komunikacije (novinari, advokati, ekonomisti, stručnjaci za prostorno planiranje, međunarodna udruženja, NVO)
• Kvalitativne i kvantitativne analize najnovijih vesti iz medija
• Organizovanje javnih nastupa i pravljenje materijala za medije
• Organizovanje događaja
• Stalna procena svih aktivnosti

Takođe, nudimo i širok spektar strateških saveta i zastupanje interesa u odnosima sa svim važnim društvenim grupama i institucijama.

• Kratkoročno i dugoročno strateško planiranje zasnovano na istraživanju i analizi
domaćih i međunarodnih ekonomskih i političkih okolnosti i kretanja
• Monitoring zakonodavne i političke aktivnosti u zemlji
• Analiza zakonskih predloga i konsekvenci koje bi njihovo usvajanje moglo prouzrokovati
• Pravovremeno obaveštavanje o promenama političkih i pravnih okolnosti i preporuka strategije odgovora na te promene
• Pomoć u svim aspektima individualnog lobiranja, kao što je organizovanje ličnih lobističkih sastanaka i poseta
• Priprema klijenata za nastupe pred zvaničnim organima i institucijama
• Targetiranje potencijalnih saveznika (partnera), obezbeđivanje njihove podrške i motivacija njihovog učešća u inicijativama koje su od značaja za ostvarivanje postavljenog cilja klijenta
• Organizovanje koalicija različitih struktura zainteresovanih za isti problem
• Upravljanje odnosima sa eksternim interesnim grupama u kriznim situacijama
• Organizovanje kratkoročnih i dugoročnih strateških komunikacijskih(multidisciplinarnih) kampanja