International Communications Partners ICP

VAŠI ZADACI SU NAŠI ZADACI

Business colleagues working on a laptop

NAŠE VREME JE VAŠE VREME

slide-5

VAŠ CILJ JE NAŠ CILJ

slide-4

NAŠE BITKE SU VAŠE POBEDE

Kodeks poslovnog ponašanja

 • U vođenju posla, ICP će delovati u skladu sa važećim državnim zakonima, pravilima i propisima na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji i bilo koje ne-srpske nadležnosti sa kojima kompanija posluje.
 • U javnoj komunikaciji, ICP će postupati časno i sa dužnom pažnjom iznositi informacije koje su celovite, istinite, tačne, pravovremene i razumljive.
 • U komunikaciji sa interesnim javnostima, služićemo se isključivo istinitim informacijama.
 • Ukoliko dođe do promene podataka koje smo izneli u komunikaciji sa ciljnim javnostima, u najkraćem roku dostavićemo ažurirane i tačne podatke.
 • Sa poštovanjem ćemo se odnositi kako prema klijentu, tako i prema orgnizaciji, instituciji ili pojedincima na koje su usmerene naše aktivnosti.
 • Nikada nećemo preduzeti nikakve aktivnosti koje bi mogle prouzrokovati konflikt interesa našeg klijenta.
 • Nikada nećemo zastupati klijenta koji se nalazi na suprotstavljenoj poziciji u odnosu na klijenta sa kojim već sarađujemo.
 • Ako radimo za jednog klijenta na predmetu koji bi mogao imati uticaj na interese drugog klijenta, o tome ćemo obavestiti onog klijenta na čije interese ta činjenica može uticati, čak iako klijente ne zastupamo u istoj oblasti.
 • Nikada nećemo istovremeno zastupati klijente iz iste oblasti poslovanja.
 • Uvek ćemo upoznati klijenta ili potencijalnog klijenta sa mogućim konfliktom interesa, kako bismo sa njim hitno razrešili taj konflikt.
 • Za ostvarivanje klijentovog cilja obezbedićemo adekvatan tim, pažnju i resurse.
 • Uvek ćemo biti lojalni klijentovim interesima.
 • Klijenta ćemo uvek informisati o akcijama koje preduzimamo i ukoliko je to moguće, pružićemo mu priliku da bira između različitih opcija i strategija.
 • Uvek ćemo imati pisani ugovor sa klijentom o uslovima pod kojima mu obezbeđujemo usluge.
 • Informacije koje dobijamo od klijenta moraju ostati strogo poverljive. Te informacije nikada nećemo upotrebiti protiv interesa klijenta, ili za bilo koju svrhu koja je različita od dogovora postignutog prilikom uspostavljanja saradnje.
 • Nikada nećemo delovati u maniru kojim se umanjuje javno poverenje u demokratske procese i institucije.