International Communications Partners ICP

VAŠI ZADACI SU NAŠI ZADACI

Business colleagues working on a laptop

NAŠE VREME JE VAŠE VREME

slide-5

VAŠ CILJ JE NAŠ CILJ

slide-4

NAŠE BITKE SU VAŠE POBEDE

Šta radimo

Zahvaljujući širokom iskustvu stečenom u radu sa najvišim nivoima zakonodavne i izvršne vlasti, u nacionalnim političkim kampanjama, odnosima sa javnošću i medijima, ICP tim pomaže klijentima da ostvare svoje ciljeve kreiranjem i sprovođenjem strateških komunikacija i inicijativa usmerenih ka međunarodnoj, nacionalnoj ili specifičnoj uticajnoj javnosti.

Kreiranje šansi
Strateška komunikacija
Konsultantske usluge
Korporativni poslovi

Kreiranje šansi i rešavanje problema

Naš posao je da obezbedimo ostvarivanje ciljeva klijenata zastupajući njihove interese.

Za svakog klijenta kreiramo strategiju zasnovanu na našem poznavanju problema, ali i na razumevanju unutrašnjeg ustrojstva. Predlažući i primenjujući kreativna rešenja, proaktivno vodimo klijente kroz najčešće nejasne situacije, nastale usled promena u regulatornim procesima.

Razvijamo i primenjujemo komunikacijske strategije kojima se izaziva pažnja i inicira podrška različitih uticajnih grupa za ciljeve našeg klijenta.

Strateška komunikacija

ICP tim pomaže klijentima da postignu svoje ciljeve stvaranjem i implementacijom strateških komunikacija i inicijativa usmerenih na međunarodnu, nacionalnu ili specifičnu uticajnu javnost. ICP pruža klijentima širok spektar usluga:

• Organizovanje kratkoročnih i dugoročnih strateških komunikacijskih (multidisciplinarnih) kampanja;
• Razvoj tehnika i metoda komunikacije sa ciljnom grupom;
• Definisanje ciljeva komunikacije sa uticajnom javnošću (mediji, šira javnost, stručna javnost, finansijske institucije, lokalno društvo);
• PR usluge – eksterne, interne i krizne;
• Pristup medijima, medijsko planiranje i medija trening;
• Planiranje događaja i organizacija posebnih događaja;
• Marketing, oglašavanje i istraživanje;
• Kvalitativna i kvantitativna analiza press clippinga;
• Reagovanje u kriznim situacijama.

Konsultanstke usluge

Kao rezultat velikog i snažnog iskustva stečenog u saradnji sa najvišim nivoima zakonodavnih i izvršnih vlasti, u nacionalnim političkim kampanjama, PR aktivnostima i medijima, ICP pomaže klijentima da postignu svoje ciljeve kroz širok spektar konsultantskih usluga:

• Istraživanje, analiza i prognoza ekonomskih, socijalnih, pravnih i političkih kretanja u zemlji i regionu kao i analiza konkurencije;
• Kratkoročno i dugoročno strateško planiranje;
• Formiranje i održavanje mreže potrebne za realizaciju koncepta komunikacije (novinari, advokati, ekonomisti, eksperti, NVO);
• Organizovanje različitih strukturnih koalicija zainteresovanih za isti problem, definisanje odgovarajuće taktike;
• Priprema klijenata za nastupe pred zvaničnim organima i institucijama.

Korporativni poslovi

International Communications Partners tim sarađuje sa različitim uticajnim organizacijama i pojedincima kao što su organizacije „think-tank“, nevladine organizacije, stručnjaci i mediji. Na taj način uspešno omogućava podizanje svesti u javnosti o potrebama klijenta u diskusijama na okruglim stolovima, konferencijama i ostalim debatama.

ICP posebnu pažnju posvećuje individualnim zahtevima i potrebama svakog klijenta u kreiranju strategije komunikacije. Za svakog klijenta definiše se precizan plan akcije i sprovođenje strategije komunikacije od definisanja plana do ostvarenja postavljenog cilja.